Categories: Viral

30% i Trustit / Ja se ku mund ta shikoni se te holla keni te kursyera ne kursimin penzional

Për të kontrolluar llogarinë tuaj të kur.simeve pensionale, ekziston ueb-faqja e Trustit, ku aty mund të shi.hni se sa keni kursime dhe si janë kryer tran.saksionet.

Pas ngritjes së çmi.meve në treg, shumë nga qytetarët e Kosovës po e shohin si të ne.vojshme një ndihmë nga qeveria.
Së fundmi është pro.pozuar që qytetarët të mund ti tërheqin deri në 30% të kursimeve pen.sionale nga Trusti. Ditë më parë nga ky institucion kanë tre.guar se tërheqja e kursimeve është kom.petencë e Kuvendit të Kosovës.

Tërheqja e kur.simeve nga Fondi i Pensionit është kompetencë e Kuvendit të Kosovës dhe se do të për.krahet secili ven.dim që sjell ky organ.

Partia Demo.kratike e Kosovës (PDK), Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe një pjesë e de.putetëve të Lidhjes Demo.kratike të Kosovës (LDK), në parim i kanë thënë ‘PO’, idesë së deputetit Bekim Haxhiu, që përmes plotë.sim – ndry.shimit të ligjit të Trustit, të lejohet tërheqja e 30 për qind e shumës së mje.teve në Trust.

Në Trust, ekzi.ston edhe linku i ueb-faqes (https://online.trusti.org/#/) ku aty mund të shihni se sa keni kur.sime dhe si janë kryer tran.saksionet.

Nëse nuk jeni të re.gjistruar atëherë duhet të regjistroheni me numër per.sonal, por nëse jeni të regjistruar atë.herë aty mund ta shihni bilancin tuaj të kursimeve pen.sionale.
https://online.trusti.org/#/ – Ne kete website mund ta kontrolloni

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago