Categories: Viral

Analisti serb po habit te gjithe / Pas Ukraines, Kosova dhe Bosnja do te jene vatrat e krizes per kete arsye…

Drejtori i Qen.drës për Rajonalizim në Novi Sad, Aleksadnar Popov, ka para.lajmëruar se pas Ukrainës Ballkani Perëndimor mund të jetë një va.tër e krizës.

“Në Bosnjë e Hercegovinë ekzis.ton kriza, sikurse Kosova që gji.thashtu është një vatër. Komuniteti ndërkombëtar është i vetë.dijshëm për këtë dhe nuk besoj se do të lejojë që ajo të për.hapet në Ballkanin Perëndimor”, tha ai.

Analisiti serb, tha për me.dian serbe “N1”, se lidhur me ato që i thotë dë.shmon fakti që përveç përfaqësuesve të lartë të BE-së për Ball.kanin Perëndimor, kemi edhe tri shtete të tjera që kanë emë.ruar zyrtarë të lartë për rajonin – SHBA, Britania e Madhe dhe Gjer.mania.

“Kjo flet se sa seriozisht është marrë kërc. ënimi ndaj Ballkanit Perëndimor. Ne pamë një shfaqje për cak.timin e një seance të Krye.sisë së Bosnjës e Hercegovinës, Dodik e dinte se rendi i ditës nuk do të pra.nohej, ai bëri një shfaqje duke dalë, dë.shironte t’ua shpaguante rusëve që janë mbrojtë.sit e tij.

Ai po bëhet gjithnjë e më i vet.muar në pikëpamjet e tij, e gjithë bota e ka dënuar sul. min e Rusisë. Kur është fjala për Kosovën, kër.kesa e Turqisë ka ardhur, jam i sigurt se vendet e NATO-s janë të vetë.dijshme se kjo nuk do të ishte një ve.prim i mirë, Kosova nuk është një entitet i njohur ndër.kombëtarisht, një pjesë e mirë e anëtarëve të NATO-s nuk e kanë njo.hur Kosovën. Serbia ka marrë një para.lajmërim shumë serioz nga BE-ja se duhet të harmonizojë poli.tikën e saj me BE-në, politika e uljes në dy ka.rrige ka dështuar”, tha ai.

Ai thekson se Evropa i kushton vëmendje të ve.çantë rajonit.

“E kanë mundësinë ta mbajnë nën kon.troll situatën, kanë mekanizma me të cilët mund ta ga.rantojnë. Dodik është i margjinalizuar, për.faqësuesit e dy popujve konstituiv [të BeH] sigurisht që nuk do të jenë ata që do të te.ntojnë të prishin marrë.dhëniet, Çoviq mund të ishte aleati i Do.dikut”, tha ai.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago