Categories: Viral

Cfare duhet te beje Kosova per t’ju liberalizuar vizat ! Viktor Buzhala habit me kete qe tha, disa politikane duhet shkarkuar…

Është posh tërsi e madhe për një evopian që të kër.kojë vizë për ta vizituar Evropën ska ofendim më të madh. Këto ditë ka dy ndje të madhe të kosovarëve para ambasa.dave të kontinentit të vjetër.

Pas pan demisë malli është i madh që ti vizi.tojnë familjarët e tyre, atje.

Por atje keq trajtohen e trajtohen si qytetarë të rën.dit të tretë pasi iu duhet ti nxjerrin një milion dokum.enta paguajnë secili vetëm për vizë më tepër se bile tat e aeroplanit madje kthyese. Kjo është kostoja e politi.kave populliste.

Krit eret e ofrimit me BE-në gjithnjë janë bë.rë më të vështira.

Psh në vitet ’80 kur Greqia iu bash kua unionit e kishte shu.më të lehtë.

Pastaj vendet ish komun.iste në vitet ’90 duhet ti plotës onin disa krtitere.

Ato që u vonuan duhej ti plotë.sonin edhe disa shtesë. Për të ardh ur tek Kroacia, e cila u desht të arre.stonte një dyzinë ministrash e ish minis trash duke përfshirë edhe një ish krye.ministër që të bëhej pjesë e BEsë.

Ven det tjera të Ballkanit Përendimor janë në proc.es dhe kanë kushte të rënduara.

Njëjtë ndo dhi edhe me libera.lizimin e vizave për të parat nuk pati kushte fare.

Për të ar dhur tek vendet tjera që iu duhe.shin nga 20-30 kritere. Ato u rritën ta zëmë për Ser binë apo Malin e Zi në 40 kriterë.

Koso vës ia futën 92 kritere u plotës.uan të gjitha por me vonesë. Iku momentumi pasi ploti kianët tanë ishin duke u marrë me poli.tika populliste në fund e miratuam Demar kacionin por si morëm vizat.

Krit eret nuk do të vijnë duke u zvogë.luar por duke u rritë sërish tjera herë politi kanët kosovarë duhet ta kenë parasysh që politikat popu.lliste të tyre do të kenë pasoja të rënda pikërisht për popullatën.

Pran daj para kalklulimit për vota duhet të mendohet për efek.tin që do të ketë ajo casje e deri atëherë fajtor për mos liberalizim nuk ja.në Evropa por pikërisht politikanët tanë.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago