Categories: Viral

Del gjithcka ne shesh / Ja se sa vlere te pronave kane shqiptaret e Kosoves ne Dubai

Një “rrjedhje” e madhe e dokumenteve kon.fidenciale për pronat e të huajve në Dubai ka nxje.rrë në pah pronarët e vilave luk.soze, apartamenteve dhe kom.panive në këtë qytet.

Dubai nji.het si një strehë e pasanikëve dhe biznesmenëve nga e gjithë bota.

Nuk është as e pa.zakontë dhe as e paligjshme që shtetasit e huaj të posedojnë prona në Dubai, por do.kumentet të cilat kanë rrje.dhur në publik tregojnë se njerëz të in.kriminuar nga një numër i madh vendesh në botë kanë regjistruar atje pa.suri të paluajtshme në vlera milionëshe, raporton Pa.paraci.

Në mesin e tyre ndodhen edhe shtetas kosovarë, ka zbuluar një rrjedhje e do.kumenteve konfidenciale të cilat i ka publikuar një rrjet prej 20 or.ganizatave mediatike të udhëhequra nga me.diumi norvegjez E24.

Sipas të dhë.nave për pronat që zotërojnë të huajt në Dubai, më pak se pesë ko.sovarë figurojnë si pronar të pasurive të paluajtshme në kryeqendrën e Emi.rateve të Bashkuara Arabe.

Bazuar në dokumentet konfidenciale, më pak se pesë shte.tas të Kosovës zotërojnë prona në vlerë të përbashkët prej një mi.lion dollarë.

Mo.mentalisht, nuk janë publikuar emrat e pronarëve kosovarë të pa.tundshmërive luksoze në Dubai.

Po ashtu, nuk dihet nëse në mesin e tyre ka njerëz të afërt me strukturat po.litike dhe partiake në Kosovë.

Sa i përket ra.jonit, 17 persona nga Shqipëria kanë re.gjistruar 19 prona në vlerë të përbashkët prej 7 milionë dollarë në Dubai.

Po ashtu, 94 per.sona nga Kroacia zotërojnë 125 prona me pasuri në vlerë 42 milionë dollarë, tre.gojnë të dhënat e rrjedhura në publik.

Ndërsa, 237 qy.tetarë të Serbisë posedojnë 287 prona me vlerë 74 mi.lionë dollarë.

11 persona nga Mali i Zi zotërojnë 16 prona me vlerë shta.të milionë dollarë.

Dokumentet e pu.blikuara për të huajt nga mbarë bota, të cilët janë njerëz që janë të për.fshirë në trafik droge, krim financiar, korrupsion, dhe zotë.rojnë prona në Dubai.

Pas publikimit të dokumenteve kon.fidenciale nga mediumi norvegjez E24, ka reaguar Pro.kuroria e Norvegjisë.

Prokurori i shtetit norve.gjez, Petter Noreng tha se ai e konsideron investimin në pa.suri të paluajtshme në Dubai një metodë të mun.dshme të evazionit fiskal dhe pa.strimit të parave.

Pretendohet se fshehja e vlerave të mëdha të pa.surisë sot kërkon shumë ndihmë nga pro.fesionistët, ndaj është shumë më e lehtë të blesh prona të paluajtshme në Dubai dhe në këtë më.nyrë të “pastrosh” paratë.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago