Viral

E FUNDIT / Pasi Putin nuk po ka sukses con njeriun me te forte qe ka ne Ukraine , ja perse !!

Një zyrtar perëndimor kon.firmoi se Rusia kishte riorganizuar tani komandën e ope.racioneve të saj në Ukrainë me gje.neralin që tani është në krye që kishte përvojë të gje.rë nga Siria.

Forcat që pu.shtuan më 24 shkurt u organizuan dhe komandoheshin veçmas nga rrethi nga ki.shin ardhur.

“Kishte vërtet një koor.dinim të dobët në ato komanda të ndryshme,” tha zyrtari, pasi for.cat ruse nuk ishin trajnuar kurrë për të punuar në këtë mënyrë. Ko.mandanti i Qarkut Ushtarak Jugor është tani në krye të ope.racioneve në për.pjekje për të ofruar një koordinim më të mirë – raportohet të jetë gje.nerali Alexander Dvornikov.

“Ky komandant ka shumë përvojë në ope.racionet ruse në Siri. Pra, ne do të presim që komanda dhe kon.trolli i përgjithshëm të për.mirësohet, “tha zyrtari. Për sa i përket kohës, zyrtari perëndimor mendoi se impe.rativat politike mund të kenë për.parësi ndaj prioriteteve ushtarake në Rusi, duke shtyrë për.para për të arritur një lloj suksesi përpara 9 majit, kur vendi shënon fitoren në Luf. tën e Dytë Botërore.

Zyrtarët perën.dimorë thanë se po shihnin dërgimin pjesë-pjesë të më shumë forcave drejt Don.basit në vend që të ndalonin për të lejuar që forcat të ri.grupoheshin siç duhet.

“Ka një tension midis logjikës ush.tarake të vendosjes së forcës siç duhet për një operacion të ri.forcuar rus në Donbas, duke përdorur po.tencialisht taktika më të përshtatshme dhe duke mësuar disa nga mësimet nga ope.racionet katastrofike krye.sisht deri tani, kundër një imperativi politik për të vazhduar rea.lisht. me operacion dhe lë.vizni shpejt”, tha zyrtari.

Rusia men.dohet të ketë pak më pak se 100 grupe taktike batalione të disponueshme për ope.racione, pasi ato të jenë rindërtuar pas lë.vizjeve aktuale. Kjo do të ishte një forcë “substanciale” ruse, por zyrtari tha se tak.tikat ruse kanë nën.kuptuar që edhe me avantazhe numerike ato janë frenuar nga një numër më i vogël i një.sive ukrainase që veprojnë në një mënyrë shumë më të zgjuar dhe në be.fasi.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago