Categories: Viral

E fundit! Vezët e ziera çfarë po na sh kaktojnë ! Mj ekët japin lajmin e madh dhe të papritur

Veza është një ndër pr oduktet që mb a rt vl era të ja shtëzakonshme us hqyese re nditur në li stën e 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të k ëndshëm se vezët sido të jenë të ga tuara.

A e keni py etur veten se cila vezë është më e vy e ra dhe sa vezë është mirë të ko nsumoni në ditë?

Rezul tatet e studimeve të fu ndit mbi do bi të shë nde.tësore të ve zëve të p ulave. Re zulton që 2 deri 3 vezë është doza op timale ditore.

Akoma më mirë në.se këto vezë janë me Omega 3 e cila konsi de ro h et sot në botë super veza e shë ndetit të mirë.

Veza me Omega 3 ko nsi.derohet veza që mbr o n ze mrën dhe ushqen tru rin. Më po shtë do të gj e ni një lis.të të të mirave që i vi jnë o rganizmin dhe shën detit nga ko nsumimi i dy vezëve në ditë.

Tr u ri gjendet nën mbroj.tjen e ko linës eshtë pr ovuar se ko lina kjo vita minë e veçantë është ma teriali më i rë ndësishëm ndër.timor i tr urit.

Nëse hani 2 vezë në di.të trupi juaj m e rr mjaf tueshëm nga kjo lëndë us hqyese. Mun gesa e koli.nës çon në rë n i en e kujte sës.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago