Categories: Viral

I pakënaqur me rrogën 18 milionë lekë në muaj, habit Baton Haxhiu: ‘Meritoj 100 mijë euro’

P ublikimi i të dh ënave dhe pa gave të qytetarëve ka vënë në l ëvizje qe verinë dhe or ganet e d rejtësisë.

Li dhur me këtë çë shtje ka folur ga zetari Baton Haxhiu në emisionin “Op inion”, i cili ka dë nuar pu blikimin e pa gave të qytetarëve shqiptarë dhe ka shpr ehur shq etësimin për nxj e rr j e n e këtyre të dhë nave pe rsonale.

Haxhiu u shpreh se rroga e tij nuk ka pse të bëhet pu blike pasi këto janë të dhëna se krete pe rsonale dhe se personat që i kanë ek spozuar duhet të dalin para dr ejtësisë.

“Është e pa hi j sh m e që ta ek spozosh njeriun që punon nga 15 orë në ditë dhe t’i shqe tësosh të tjerët me rr ogën time.

T’i ek spozosh du ku j t që e ka 10 mijë Euro rrogën kjo i bie që askush nuk e shikon punën tënde që ke 3 em isione në atë televizion.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago