Categories: Viral

Miliarderi Elon Musk suImon Sorosin / Cili eshte shkaku qe u kapen dy miliarderet?!

Grupe të financuara nga milia.rderi hungarez, George Soros i kanë bërë thirrje disa prej ko.mpanive më të të mëdha në glob që të he.qin dorë nga Twitter tani që në krye të tij është Elon Musk.

New York Post ra.porton se Elon Musk po kërkon të zbulojë cili qëndron pas këtyre thi.rrjeve të bëra publike me anë të një letre të firmosur nga më shumë se 20 grupe li.berale.

Këto OJQ të majta – shumë prej tyre të fi.nancuara nga miliarderi George Soros, bashkë.punëtorë të Clinton apo edhe Bashkimi Europian apo qeveria ka.nadeze – kanë bërë thirrje të bojkotohet Twitter nëse Musk merr në dorë ko.mpaninë.

“Kush i financon këto organizata që duan të kon.trollojnë aksesin tuaj ndaj informacionit? Le të he.tojmë…” shkroi Musk ditën e dje.shme, duke shtuar se “Disa rreze dielli janë dezi.nfektuesi më i mirë.”

Kjo letër është fir.mosur nga 26 organizata të cilat pre.tendojnë se “Uzurpimi i Twitter nga Elon Musk, do të kontribuojë në toksifikimin e mëtejshëm të eko.sistemit tonë të përbashkët info.rmativ, duke u kthyer në një kërcënim direkt ndaj si.gurisë publike, sidomos mes grupeve më vulnerabël dhe të margji.nalizuara.”

Në letrën e tyre, këto organizata i janë dre.jtuar firmave të mëdha si Coca-Cola, Disney apo edhe Apple.

Sipas një ra.porti të CNN, në letër, thuhet se arsyeja e kësaj kërkese ra.dikale, është frika se miliarderi Elon Musk mund tre.gohet shumë i butë dhe të heq dorë nga politikat e mëparshme të Twitter të cilat mo.deronin, filtronin dhe bllo.konin postimet me përmbajtje të konsideruar si gjuhë urre.jtje apo dezinformim.

“Si reklamues krye.sorë në Twitter, marka juaj rrezikon të asociohet me plat.forma që amplifikojnë urrejtjen, ekstremizmin, dezi.nformimin për sa i përket shëndetit dhe teorive kon.spirative. Nën menaxhimin e Elon Musk, Twitter rre.zikon të kthehet në një vatër dezi.nformomi”, shkruajnë ata.

Duke iu përgjigjur një ko.mentuesi në Twitter që pretendonte se George Soros ishte nje.riu kryesor mbrapa kësaj letre, Elon Musk bëri një po.stim duke i bërë thirrje George Soros ta kon.taktojë si dhe “t’i shkruajë atij në DM”.

Në një tjetër postim, Elon Musk sugjeroi se në të ar.dhmen Twitter mund të nisë të kërkojë një pa.gesë modeste nga llogaritë qe.veritare apo ato komerciale për të ma.ksimizuar përfitimet.

Sidoqoftë, ai sqa.roi se për ‘përdoruesit e thjeshtë’ Twitter do të mbe.tej gjithnjë falas.

“Twitter do të jetë gjith.një pa pagesë për përdoruesit e thjeshtë, por përdoruesit ko.mercialë/qeveritarë mund të duhet të bëjnë një p.agesë të vogël,” – shkroi Musk.

Disa nga or.ganizata që kanë firmosur letrën përfshijnë – Media Matters for America, Black Lives Matter, Açounta.ble Tech, grupi feminist UltraViolet, the Center for Coun.tering Digital Hate, the National Hispanic Media Coa.lition dhe The Free Press di.gital rights group.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago