Categories: Viral

Nënë e bijë nga Ukraina lu ftojnë ku ndër rusëve: Do t’i d ëbojmë deri në Moskë, erdhën të na vr asin në vendin tonë

Para lu ftës, Natalia Popozoglo nga qyteti Lutsk ishte p ronare e su ksesshme e një st udioje të sp ecializuar në qepjen e rrobave ek skluzive.

Megjithatë, mëngjesin e 24 shk urtit, në ditën e parë të in va zi o nit rus, ajo ve ndosi të shkonte në zyrën e re gjistrimit të vullnetarëve us htarakë për të kë rkuar të re gjistrohej në us htri për të mbr ojtur atdheun e saj.

Me k ëshillën e n ënkolonelit të saj, ajo mo ri me vete rroba të ngr ohta, një tas me talik dhe një lu gë për ta bërë më të le htë mb ijetesën në fr ontin e lu ftës…

“Megjithatë, në zyrën e re gjistrimit us htarak, zonja Natalia u sht a ng me një he rë nga re fu z i mi ka tegorik:

“Us htria nuk ka ne vo jë për st i li s të”, ra porton Br i ga da e 100-të e Mbr ojtjes Te rritoriale të Volyn.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago