Categories: Viral

Njihuni me pr.esidentin më të va.rfër në botë që je.ton në një fermë të vogël dhe ka një makinë të vjetër

Unë nuk jam pr esidenti më i v arfër. Më i va rfëri është ai që ka ne vo jë për shumë për të je tuar.

Mënyra ime e je tesës është pa so jë e pl a gë ve të mia. Unë jam djali i hi storisë sime. Ka pasur vite kur unë do të isha i lu mtur vetëm kur të kisha një dy sh e k”.

Kjo është një nga ci ti m e t e fa mshme të ish pr esidentit më të pë rulur të bo të s, Jose Mujica, i cili ishte Pr esident i Uruguait nga viti 2010 deri në vitin 2015.

Mujica është i fa m sh ë m për ak t i n e tij ba mirës dhe ga tishmërinë e tij për të dhu ru a r 90% të rro gë s mujore prej 12,000 $ për të nd i h mu a r të va rfërit dhe për të mb ë sh te t u r si përmarrësit e vegjël.

Edhe pse mb a n t itullin më të la rtë në vend, Mujica dhe gruaja e tij je tuan një jetë shumë të pë r u l u r në kr a ha s i m me udh ëheqësit e tjerë bo tërorë gja të su ndimit të tij. Ai je ton në një shtëpi në fermë të vogël dhe ende dr ejton Vo lkswagen Be e t l e.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago