Viral

SHBA-ja vjen edhe me nje bllokade te rendesishme per Rusine !! Pasi Rusia nuk arriti te paguaje kestin e borxhit

Sipas firmës S&P Global, që bën vlerësimin dhe vëzh.gon aftësinë e qeverive dhe bizneseve të mëdha në mbarë botën për të pa.guar borxhet, qeveria ruse nuk arriti dot të paguajë këstin e kre.disë për herë të parë në më shumë se një shekull.

Kësti prej 649 mili.onë dollarësh, duhej të paguhej në dollarë, por qeveria ruse e pa.goi atë në rubla, pasi re.zervat e saj në dollarë janë bllo.kuar në bankat e huaja.

Dësh.timi i Rusisë për të bërë pagesat ndaj kredidhënësve ishte rezultat i san.ksioneve që janë vendosur për të ndëshkuar qeverinë për sul.min ndaj Ukrainës. Javën e kaluar, në ditën kur duhet të bëhej pa.gesa, Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi se do të shtrën.gonte kufizimet mbi aktivitetet e rezervave valutore të Rusisë të mbajtura në bankat ame.rikane.
Pavarësisht san.ksioneve të vendosura pas 24 shkurtit, kur Rusia filloi sul.min bankat amerikane ishin lejuar të krye.nin disa pagesa të qeverisë ruse, duke përfshirë ato për zotë.ruesit e bonove.

Si rezultat i ndry.shimit të pozicionit të Thesarit, JPMorgan Chase, banka ku Rusia mban de.pozita të mëdha në dollarë amerikanë, nuk ishte në gjen.dje të bënte pagesën e duhur më 4 prill.

Rubla nuk mund të jetë zë.vendësuese e dollarit
Pas ven.dimit të SHBA-së, Rusia mund t’i kishte paguar huadhënësit me valutat e mbajtu.ra nga banka qendrore e vendit. Por në të njëjtën ditë, Rusia tran.sferoi, atë që tha se ishte një shumë ekui.valente në rubla ruse, në llogaritë e e kreditorëve nga “vendet jo miqë.sore” dhe deklaroi se pagesat ishin bërë plotë.sisht.

Të hënën, firma “S&P Global” konfirmoi se transferimi i rublave nuk përbën një pagesë të kë.stit të borxhit të Rusisë, sepse kontrata kërkon në mënyrë spe.cifike që pagesa të bëhet në dollarë.

Teknikisht, ekzi.ston një afat 30 ditor, deri në fillim të muajit maj, gjatë të cilit Rusia mund të bëjë pa.gesën, për të shma.ngur falimentimin. Megjithatë, “S&P Global” tha në një deklaratë se nuk pret që Moska do jetë në gjendje ta bëjë pa.gesën.

“San.ksionet ndaj Rusisë ka të ngjarë të shtohen më tej në javët e ardhshme, duke penguar gati.shmërinë dhe aftësitë teknike të Rusisë për të res.pektuar kushtet dhe për të përmbushur detyrimet e saj ndaj kre.ditorëve të borxhit të jashtëm”, tha kom.pania.

Rusia prteston!

Në një intervistë me gazetën pro-Kremlinit Izvestia, botuar të hënën, ministri rus i fi.nancave Anton Siluanov e përshkroi mospagimin e këstit si ar.tificial, sepse Rusia ka mjetet për të bërë pagesat e saj, por po pen.gohet ta bëjë një gjë të ti.llë.

“Rusia u për.poq me mirëbesim të paguajë kreditorët e jashtëm,” i tha ai ga.zetës. “Megjithatë, politika e qëllimshme e vendeve perën.dimore është që të krijojë artificialisht një fali.mentim me të gjitha mënyrat”.

Zoti Silua.nov tha se Kremlini do të ndërmarrë veprime ligjore në një përpjekje për të shman.gur efektet e mospagimit të këstit të bor.xhit.

“Sigurisht që ne do të ngre.më padi, sepse kemi marrë të gjitha hapat e nevojshëm për të si.guruar që investitorët të marrin pa.gesat e tyre,” tha ai. Megjithatë, ai parashikoi se procesi do të jetë i gjatë dhe i vësh.tirë.
Rrethanat e pazakonta-

Ndërsa mos.pagimi i këstit të borxhit nuk është diçka e padëgjuar, rrethanat rreth dë.shtimit të Rusisë për të kryer pagesat e saj në dollarë, janë disi të pa.zakonta, thotë Anna Gelpern, profesore juridike në Uni.versitetin Georgetown dhe bashkëpunëtore në Institutin Peterson për Eko.nominë Ndërkombëtare.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago