Categories: Viral

Zelensky pa.ralajmëron: Ba.shkëpunimet me Moskën do kenë pa.soja

Pr esidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka thënë se si tuata usht ar a ke në li ndje të vendit “mbetet ja shtëzakonisht e vë sh ti rë”. Në një vi d e o, ai tha se tr u p a t ruse po të rhiqeshin në veri, me një ritëm “të ng a da l të por të du k sh ë m”.

Por, pa ralajmëroi se ata po gr umbulloheshin dhe “p ërgatiteshin për g oditje të reja të fu q i shme” në ra jonin e Donbas dhe në qytetin e Kharkiv.

“Be tejat e vë shtira na presin. Nuk mund të mendojmë se i kemi k aluar tashmë të gjitha pr o v a t.”

Zelenskyy kishte një me s a zh për li de r ë t pr o-rusë të instaluar në qytetet e pu sh tu a ra, se ata nuk do të zgj a si n shumë.

Duke iu re fe r u a r ma rr j e s së li de r sh i p i t si një “sha ka shumë e tr a sh ë 1 pr i ll i”, ai i pë rshkroi li derët si “Ga u le i t e r s” të pë rkohshëm – një re ferencë për ud hëheqësit e di strikteve në Gjermaninë na zi s te.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago