Viral

Zvicrra injoron bashkepunimin me Kosoven per Martyn, teksa ajo tregon se ato po punojne me Serbine per kete…

Presi dentja e Kosovës Vjosa Osmani ka para.lajmëruar se do të bashkëpunojnë me autoritetet në Zvicër për kër cënimin ndaj senatorit Marty ka 16 muaj prej kur sena.tori Dick Marty është në mbrojtje të rreptë policore për shkak të kër cënimeve që mund të vr itet.

Këto kishin ardhur nga Agjen cia serbe e inteligjencës të cilët dyshohet se kanë kër.kuar nga atentatorët me pagesë që ta liku idojnë për ti fajësuar shqiptarët nga Kosova. E një ditë më parë u tha se presi.dentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kontaktuar me institu cionet e sigurisë në Zvicër.

Nga zyra e presid entes deklaruan se e njëjta ka kërkuar që të sigu.rojnë informacion zyrtar nga autoritetet zvicerane për planin e agjencive serbe mirë po a janë duke punuar institu.cionet në Zvicër me ato të Kosovës?

Të pye tur nga televizioni T7 nga Zyra Federale e Poli.cisë në Zvicër kanë përmendur vetëm se janë në kontakt me auto ritetet serbe por jo edhe me ato kosovare. Autoritetet kompetente zvice.rane janë në kontakt me autoritetet serbe në veçanti Fedpol ka ini ciuar shkëmbim informacioni me autoritetet serbe në nivel policor. Kjo masë është pjesë e mas ave të marra dhe shkëmbimi ndër.mjet Fedpolit dhe autoriteteve policore serbe që po bëhet në konsu.ltim të ngushtë me Prokurorinë e Për gjithshme të Zvicrës.

Bashkë punimin me autoritetet serbe e konfirmuan por një.soj nuk vepruan edhe kur u pyetën për institu cionet e Kosovës.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

9 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

9 months ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

9 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

9 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

9 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

9 months ago